کسب مقام اول مسابقات شطرنج منطقه 2

کسب مقام اول مسابقات شطرنج منطقه 2 توسط دانش آموز عزیزمان ستایش حسن زاده