برگزاری نمایشگاه کتاب

برگزاری نمایشگاه کتاب-ویژه دوره دوم متوسطه-