نخستین دوره نمایشگاه دستاوردهای مدارس و مراکز غیردولتی وابسته

 نخستین دوره نمایشگاه دستاوردهای مدارس ،5 الی 8 اسفند

حضور پرشور مجتمع ابوعلی سینا در نخستین دوره نمایشگاه دستاوردهای مدارس

گزارش تصویری